Strapi deployment on Netlify

Hi! Why can’t I deploy Strapi on Netlify?